Cenník

Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) spoločnosť ZELKOV, s.r.o. informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracovávania osobných údajov dotknutých osôb.

$11.       Spracúvanie osobných údajov

            Osobné údaje, ktoré oprávnené osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti ZELKOV, s.r.o., sa poskytujú na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, zákona č. 513/1991 Z. z.Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení a ďalších právnych predpisov. V prípadoch, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, spracúva spoločnosť ZELKOV, s.r.o. osobné údaje klientov, zákazníkov /ďalej len „dotknutá osoba“/ na základe ich súhlasu. Spoločnosť pritom postupuje obozretne tak, aby chránila záujmy dotknutých osôb. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť na spracovanie úplné a pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny osobných údajov je povinná neodkladne informovať o tejto skutočnosti príslušnú oprávnenú osobu, ktorá tieto zmeny vykoná.

$12.       Účel spracúvania

Spoločnosť je povinná získavať a spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, ak tak ustanovujú právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je potrebný súhlas. Pokiaľ dotknutá osoba takéto osobné údaje spoločnosti neposkytne, spoločnosť ju  upovedomí o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je nevyhnutné pre plnenie povinností stanovených právnymi predpismi, a to najmä na nasledovný účel:

a/ identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby,

b/ uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi spoločnosťou a dotknutými osobami,

c/ ochrana, domáhanie sa práv spoločnosti voči dotknutej osobe,

d/ zdokumentovanie činnosti spoločnosti,

e/ plnenie úloh a povinností spoločnosti podľa zákona o odpadoch a ďalších predpisov,

f/ plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a spoločnosťou,

g/ ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti,

h/ uchovávanie a archivovanie údajov

$13.       Tretie strany

Tretím stranám môže spoločnosť poskytnúť osobné údaje len s písomným súhlasom dotknutej osoby. Bez súhlasu tak môže urobiť len v prípadoch, keď je rozsah osobných údajov a účel ich poskytnutia vymedzený právnymi predpismi.

$13.1   Zoznam subjektov, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Ministerstvo ŽP SR

$14.       Podmienky spracúvania osobných údajov

Osoby, ktoré získavajú v mene spoločnosti osobné údaje od dotknutej osoby, odvodzujú svoje oprávnenie spracúvať osobné údaje dotknutej osoby predovšetkým z pracovnoprávnych predpisov alebo medzi spoločnosťou a sprostredkovateľmi.

Oprávnenie  spoločnosti spracúvať osobné údaje dotknutej osoby je platné po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a spoločnosťou a po jeho skončení po dobu ustanovenú právnymi predpismi.

$15.       Práva dotknutej osoby

Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od spoločnosti:

a/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

c/ opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e/ likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

f/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Na koho sa môže dotknutá osoba obrátiť s vyššie uvedenými žiadosťami, otázkami, prípadne uplatniť námietky voči spracovaniu jej osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami týkajúcimi sa osobných údajov a prípadnými námietkami voči spracovaniu jej osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť na ktorúkoľvek pobočku spoločnosti alebo priamo na sídlo spoločnosti ZELKOV, s.r.o., Viničná 17, 940 01 Nové Zámky.